Arbetsförmedlingens prognos

Så var och en kan läsa själva vad arbetsförmedlingen hade att säga finns den citerad nedan. Notera att det är främst bland lågutbildade som arbetsförmedlingen förväntar sig en kraftig ökning av arbetslösheten.

Och bland alla de tillfällighetsjobb som skapades i högkonjunkturen 2006-07. Visstidsanställningar räknas ju heller inte in bland de varselrapporter som nu duggar tätt.

Det finns med andra ord ett klart klassperspektiv på arbetslösheten något som kanske borde tas upp mer av vår nya vänster koalition?

En annan fråga man kan undra över är om alliansens arbetslinje att arbetskraftsutbudet ska öka är så klok. Finn det arbeten för alla från pensionärer upp till 70-års åldern till fördetta sjukskrivna med någon form av arbetskapacitet enligt vad FK bedömt.

Arbetsförmedlingen prognos:

Den ekonomiska nedgången har nått arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens nya prognos visar att företagen blivit betydligt dystrare. De räknar nu med att efterfrågan på varor och tjänster minskar och de planerar för färre anställda på ett års sikt. Även kommuner och landsting räknar med färre anställda. Sysselsättningen kommer att minska med 145 000 på två år och arbetslösheten stiger till nio procent år 2010.

– Arbetsförmedlingen står starkt rustad och mobiliserar nu alla krafter för att underlätta för arbetssökande att hitta nya jobb på den allt svagare arbetsmarknaden, säger generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist. Vi har insatser som kan anpassas till olika gruppers behov och arbetar aktivt både med dem som står långt ifrån arbetsmarknaden och med dem som nyligen förlorat sitt jobb.

– Arbetslösheten väntas öka mest bland ungdomar, men också mycket bland utlandsfödda eftersom ett stort och ökat antal från dessa grupper är på väg in på arbetsmarknaden. Vår ambition är att öka samarbetet med privata och offentliga arbetsgivare för att långsiktigt möta generationsväxlingen och den demografiska utvecklingen, säger generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist.

Utmaningar i arbetsmarknadspolitiken 2009 och 2010

Det finns flera faktorer som visar på att det sker en stor ökning av arbetslösa med högst förgymnasial utbildning de närmaste åren. Många inom denna grupp kommer att sägas upp från sina arbeten eller få sluta sina visstidsanställningar. Vi får också ett ökat antal personer med högst förgymnasial utbildning genom den stora invandringen de senaste åren. Ytterligare en problematik är de ungdomar som lämnar skolan utan fullständiga betyg. Andra grupper av arbetssökande som förväntas ha större svårigheter att snabbt finna jobb är funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga och arbetslösa personer 55-64 år.

Sysselsätttningen minskar i samtliga län

Tillväxten i världsekonomin sjunker från cirka 5 procent 2007 till cirka 1 procent 2009, en tillväxttakt som definieras som recession av IMF. Den ekonomiska aktiviteten blir svag i USA, Europa och Japan, vilket drabbar svensk exportindustri. BNP-tillväxten i Sverige beräknas växla ned från 2,7 procent 2007 till 1,2 procent 2008. För 2009 faller BNP med knappt 1 procent.

Den lägre aktiviteten i ekonomin medför att sysselsättningen faller med 65000 år 2009 och med 80000 år 2010. Sysselsättningen minskar i samtliga län 2009. Nedgången blir störst i några industritunga län. Störst nedgång redovisas i Västra Götaland med dess stora inslag av bilindustri. Större nedgångar än genomsnittet för riket väntas i Jönköping, Blekinge, Kronoberg, Gävleborg, Gotland, Västerbotten och Kalmar län. De län som väntas klara sig med mindre nedgångar än andra län är Skåne, Halland, Dalarna, Örebro och Norrbottens län.

Arbetslösheten stiger
Arbetslösheten ökar från 6,2 procent år 2008 till 7,6 procent 2009 och stiger ytterligare till 9,0 procent år 2010. Prognosen bygger på att 110 000 resp 117000 personer eller 2,3 resp 2,5 procent av arbetskraften deltar i arbetsmarknadspolitiska program 2009 och 2010. Antalet personer i program med aktivitetsstöd ökar något medan antalet i program med lönesubvention blir lägre (exklusive program för funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga). Den största delen av programmen består av jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar

Ökningen av arbetskraftutbudet har varit ovanligt stor de senaste åren och tillskottet år 2008 uppgår till drygt 40000 personer. Under år 2009 sker dock en nedgång av utbudet med 6000 personer på grund av det försämrade arbetsmarknadsläget. År 2010 minskar arbetskraftsutbudet med närmare 25000 personer, främst genom att fler söker sig till studier och att fler deltar i arbetsmarknadspolitiska program. Befolkningen ökar inom gruppen utlandsfödda som är nyanlända och bland ungdomar i åldern 18-24 år.

Rekordstor ökning av varslen
Den svenska industrin har drabbats av en mycket snabbt vikande orderingång och produktionen bromsar in på bred front. Under perioden september till november har över 47000 personer varslats om uppsägning och man får gå tillbaka till år 1992 innan liknande nivåer noterades. Värst har verkstadsindustrin drabbats där de högsta varslen någonsin registrerats. Under 2009 kan totalt 35000 industrijobb försvinna.

Framtidsbedömningarna från byggföretag har blivit mycket negativa under hösten. Bostadsbyggandet har bromsat in rejält och det är en utveckling som förstärks 2009. Däremot står anläggningssektorn emot bättre och det är offentliga investeringar i järnvägar och vägar som kan komma att öka. Under 2009 vänder sysselsättningen inom bygg ned och cirka 10000 jobb faller bort. Även den privata tjänstesektorn som varit sysselsättningsmotorn har gått in i en sämre konjunkturfas. Vi räknar med att den tidigare starka tillväxten av sysselsättningen vänder till en minskning med 8000 arbetstillfällen år 2009.

Den kommunala sektorn planerar för en viss neddragning. De räknar med färre anställda inom grundskolan och gymnasieskolan men fler inom förskolan vilket har samband med den demografiska förändringen. Vidare planeras för färre anställda inom äldreomsorgen. Landstingen planerar också för färre anställda. Antalet statligt anställda bedöms komma att bli något färre under det närmaste året. Det betyder att den offentliga tjänstesektorn bedöms sysselsätta 10000 färre 2009.

Om Claes

A blogger and general internet nerd from Sweden. I write about politics, internet, technology, the world around me and whatever else interest me. I write mostly in swedish but some english.
Det här inlägget postades i Arbetsmarknad och har märkts med etiketterna , , . Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *