Är det klass att bränna elever?

Överklassen (rika med privilegier) skulle vara avskaffad i Sverige fast det senare årtioendet verkar det snarare handla om en renässans. Där gräddfiler genom livet skapas via föräldrar som desperat placerare sina barn på de bästa privatskolor eller ännu bättre internat de kan hitta.

Något de tycks ha missat på Lunds­bergs skola är klass. Eller i det här fallet lära ut värderingar som inte består av den starkes rätt över den svage, våld mot de som står lägre ner på den social hierarkin och så vidare. Om Sveriges framtida ledare alla kommit från en sådan skola hade jag varit rädd.

Moderat riksdagsledamot: Lundsberg stängdes ner på grund av klasshat – Alliansfritt Sverige

Ännu en mo­de­rat har gått och och kla­gat på hur synd det är om över­klas­sen. Den mo­de­ra­ta riks­dags­le­da­mo­ten Maria Ab­ra­hams­son (samma som vi nyss upp­märk­sam­ma­de när hon ut­ta­lat sig sex­is­tiskt om en kvinn­lig jour­na­list) skri­ver i ett blog­gin­lägg att Skol­in­spek­tio­nen drevs av klass­hat när de valda att stänga ner Lunds­bergs skola efter de många upp­märk­sam­ma­de fal­len med in­sti­tu­tio­na­li­se­rat våld som upp­fost­rings­me­tod på sko­lan.

När en en­skild – i detta fall Lunds­bergs­stif­tel­sen – lider skada av en myn­dig­hets be­slut måste det fin­nas en möj­lig­het att få be­slu­tet prö­vat i yt­ter­li­ga­re en in­stans. Så går det till i en rätts­stat.

Det är så synd om sko­lan! skri­ver hon och blun­dar för vål­det, mobb­ning­en, sex­ö­ver­grep­pen och tra­kas­se­ri­er­na som sko­lan länge sank­tio­ne­rat. Över­klas­sens tra­di­tio­ner är vik­ti­ga­re

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *